เรขาคณิตวิเคราะห์ เรขาคณิตวิเคราะห์

     เรขาคณิตวิเคราะห์เป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญมากในระดับม.ปลาย และมักจะออกข้อสอบบ่อย น้องๆ จึงต้องมีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อยอดไปในเรื่องอื่นๆ ได้

     หัวข้อเนื้อหาเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ ประกอบด้วย ระบบพิกดัฉาก ระยะห่างระหว่างจุด จุดกึ่งกลางระหว่างสองจุด ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก สมการเส้นตรง ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด และระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนาน

คุยกับพี่ได้ทาง

youtube
facebook_round_logo
Line
เรขาคณิตวิเคราะห์

ระบบพิกัดฉาก ระยะห่างระหว่างจุด

    จะพูดถึงระบบพิกัดฉากเบื้องต้น นั่นหมายถึงระนาบแกน x แกน y และการหาระยะห่างระหว่างจุด

เรขาคณิตวิเคราะห์

ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก

    จะพูดถึงความชันของเส้นตรงว่ามีวิธีการหามาอย่างไร และความสัมพันธ์ระหว่างเส้นตรงที่ขนานหรือตั้งฉากกัน 

เรขาคณิตวิเคราะห์

จุดกึ่งกลางระหว่างสองจุด

     จะพูดถึงการคำนวณจุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด ว่ามีสูตรในการคำนวณอย่างไร มีนิยามว่าอย่างไร และมีวิธีการทำโจทย์อย่างไร

เรขาคณิตวิเคราะห์

สมการเส้นตรง(1)

    จะพูดถึงการสร้างสมการเส้นตรง ว่าจะต้องมีข้อมูลอะไรก่อนบ้าง และมีสูตรในการหาสมการเส้นตรงอย่างไร

เรขาคณิตวิเคราะห์

สมการเส้นตรง(2)

    จะพูดถึงการสร้างสมการเส้นตรง ว่าจะต้องมีข้อมูลอะไรก่อนบ้าง และมีสูตรในการหาสมการเส้นตรงอย่างไร

เรขาคณิตวิเคราะห์

ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด ระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนาน

    จะพูดถึงระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด และระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนาน ว่ามีวิธีการคำนวณอย่างไร

Theorendatutor.com
Skip to toolbar