ตรีโกณ ตรีโกณมิติ

     ตรีโกณมิติ เป็นเรื่องที่บางโรงเรียนเรียนใน ม.4 ม.5 ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน เนื่องจากมีการนำทฤษฎีความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก และวงกลม 1 หน่วย ซึ่งจะมีเนื้อหาในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ ในการหาพิกัด x และ y ซึ่งอาศัยความสัมพันธ์ของฟังก์ชัน sin และ cos 

       หัวข้อเนื้อหาในเรื่องตรีโกณมิตินีี้ ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้น อัตราส่วน การวัดมุม หน่วยของมุม วงกลมหนึ่งหน่วย การหาค่ามุมต่างๆ เอกลักษณ์ตรีโกณ ฟังก์ชันตรีโกณของสามเหลี่ยมมุมฉาก ตรีโกณประยุกต์(ฟังก์ชันของผลบวก ผลต่าง) การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติ สูตรมุมต่างๆ ฟังก์ชันอินเวอร์ส ฯลฯ

คุยกับพี่ได้ทาง

youtube
facebook_round_logo
Line
ตรีโกณ

ความรู้เบื้องต้น อัตราส่วน การวัดมุม หน่วยของมุม

    จะพูดถึงพื้นฐานของเรื่องความรู้เบื้องต้น อัตราส่น การวัดมุม หน่วยของมุม ต่างๆ ซึ่งจะเป็นเนื้อหาพื้นฐานที่จะใช้ในเรื่องต่อๆ ไป

ตรีโกณ

วงกลมหนึ่งหน่วย การหาค่าของมุมต่างๆ

    จะพูดถึงวงกลมหนึ่งหน่วย การหาค่ามุมต่างๆ ทั้งมุมที่มีค่าบวกและมุมที่มีค่าลบ ว่าค่าแตกต่างกันอย่างไร มีวิธีการหาค่าอย่างไร

ตรีโกณ

เอกลักษณ์ตรีโกณ ฟังก์ชันตรีโกณของสามเหลี่ยมมุมฉาก

    จะพูดถึงเอกลักษณ์ตรีโกณ ฟังก์ชันตรีโกณของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งมีสูตรความสัมพันธ์ต่างๆ ที่มักจะถามบ่อยๆ ในข้อสอบเรียนต่อ

ตรีโกณ

โจทย์แบบฝึกหัด(การใช้สามเหลี่ยมมุมฉากในการทำโจทย์)

    จะพูดถึงโจทย์เกี่ยวกับการใช้สามเหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งจะมีโจทย์หลากหลายให้น้องๆ ฝึกฝน

ตรีโกณ

โจทย์แบบฝึกหัด(การหาค่าพิกัดและการหาค่าของมุม)

    จะพูดถึงโจทย์เกี่ยวกับการหาค่าพิกัดต่างๆ และการหาค่ามุม ซึ่งจะมีวิธีการและเทคนิคที่ช่วยในการแก้ปัญหาให้เข้าใจมากขึ้น

ตรีโกณ

ตรีโกณมิติประยุกต์(ฟังก์ชันของผลบวก ผลต่าง)

    จะพูดถึงการประยุกต์ตรีโกณ ซึ่งประกอบด้วยผลของ ผลต่างของฟังก์ชันต่างๆ ในเรื่องตรีโกณมิติ

ตรีโกณ

การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติ สูตรมุม2A ฟังก์ชันอินเวอร์ส

    จะพูดถึงการเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติ สูตรมุม 2A และพูดถึงฟังก์ชันอินเวอร์สของตรีโกณมิติ และโจทย์เพื่อฝึกฝนให้เข้าใจมากขึ้น

ตรีโกณ

กฎของไซน์และโคไซน์ การหาระยะทางและความสูง

    จะพูดถึงสามเหลี่ยมใดๆ ที่มีการหาด้านต่างๆ หรือมุมต่างๆ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ที่ใช้ในการหาที่แตกต่างกัน โดยอาศัยกฎของไซน์และโคไซน์ อีกั้งยังมีโจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับการหาระยะทางและความสูงโดยอาศัยการวัดมุมอีกด้วย

Theorendatutor.com
Skip to toolbar