การสับเปลี่ยนจัดหมู่และความน่าจำเป็น ความน่าจะเป็น วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่

     ความน่าจะเป็น วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่ เป็นเรื่องที่มีโจทย์ปัญหาที่มีความหลากหลายมาก จึงต้องอาศัยการชำนาญในการแยกแยะโจทย์เหล่านี้ โดยเนื้อหาในบทนี้มีความจำเป็นอย่างย่ิงในการสอบเรียนต่อในแทบจะทุกๆ สาขาวิชา

     หัวข้อเนื้อหาในเรื่องความน่าจะเป็น วิธีการเรียงสับเปลี่ยน และวิธีการจัดหมู่ จะประกอบด้วยกฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ แฟกทอเรียล วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์อิสระ

คุยกับพี่ได้ทาง

youtube
facebook_round_logo
Line
การสับเปลี่ยนจัดหมู่และความน่าจำเป็น

กฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

    จะพูดถึงกฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ โดยจะมีเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการทำโจทย์ เพื่อให้แยกแยะแต่ละเรื่องออกจากกันได้

การสับเปลี่ยนจัดหมู่และความน่าจำเป็น

แฟกทอเรียล

    จะพูดถึงแฟกทอเรียล ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานในการใช้เรียนในบทนี้ ว่านิยามเป็นแบบไหน และมีวิธีการนำไปใช้ได้อย่างไร พร้อมยกตัวอย่างโจทย์

การสับเปลี่ยนจัดหมู่และความน่าจำเป็น

วิธีเรียงสับเปลี่ยน(ตอนที่1)

    จะพูดถึงวิธีการเรียงสับเปลี่ยนของแตกต่างกัน โดยจะมีเทคนิคและวิธีการที่แตกต่างกัน ตามแต่ละปัญหา

การสับเปลี่ยนจัดหมู่และความน่าจำเป็น

วิธีเรียงสับเปลี่ยน(ตอนที่2)

    จะพูดถึงวิธีการเรียงสับเปลี่ยนของแตกต่างกัน โดยจะมีเทคนิคและวิธีการที่แตกต่างกัน ตามแต่ละปัญหา

การสับเปลี่ยนจัดหมู่และความน่าจำเป็น

การจัดหมู่(Combination)

    จะพูดถึงการจัดหมู่ ซึ่งจะเป็นการจัดของที่แตกต่างกัน โดยการสุ่มออกมาตามที่โจทย์กำหนด โดยจะมีเทคนิคและวิธีการแตกต่างกัน

การสับเปลี่ยนจัดหมู่และความน่าจำเป็น

ทฤษฎีบททวินาม

    จะพูดถึงผลของกำลังในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ อาทิ การบวกหรือลบ ว่ามีการแจกแจงพจน์อย่างไร

การสับเปลี่ยนจัดหมู่และความน่าจำเป็น

ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

    จะพูดถึงความน่าจะเป็นเบื้องต้น โดยในส่วนนี้จะเป็นการนำเรื่องต่างๆ ตอนต้นมาประยุกต์ใช้ด้วย

การสับเปลี่ยนจัดหมู่และความน่าจำเป็น

ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข, ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์อิสระ

    จะพูดถึงความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์อิสระ ว่ามีเหตุการณ์แตกต่างกันอย่างไร ใช้สูตรในการหาคำตอบแตกต่างกันอย่างไร

Theorendatutor.com
Skip to toolbar