แคลคูลัส แคลคูลัส

     แคลคูลัส เรื่องนี้นั้นส่วนใหญ่แล้ว น้องๆทุกคนจะได้เรียนเป็นเรื่องสุดท้ายของระดับชั้น ม.ปลาย โดยเนื้อหานั้นจะเป็นพื้นฐานที่จะไปใช้ต่อในระดับมหาวิทยาลัย และบางทีโรงเรียนอาจจะสอนไม่ทัน เพราะต้องใช้สอบก่อน ความยากของเรื่องนี้นั้นอยู่ที่ความเข้าใจในนิยามต่างๆ ซึ่งถ้าน้องๆเข้าใจนิยามจะสามารถทำโจทย์ได้มากขึ้น

     หัวข้อเนื้อหาในเรื่องแคลคูลัส นั้นประกอบไปด้วย เรื่อง ลิมิตของฟังก์ชัน ลิมิตอนันต์ ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์(Four Step Rules, การใช้สูตร, กฎลูกโซ่, อนุพันธ์แฝง อนุพันธ์อันดับสูง, อิงตัวแปรเสริม) การประยุกต์อนุพันธ์ ค่าสูงสุดต่ำสุด อินทิเกรต พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง รวมไปถึง อนุพันธ์ฟังก์ชันตรีโกณและอินทิกรัลของฟังก์ชันตรีโกณ

คุยกับพี่ได้ทาง

youtube
facebook_round_logo
Line
แคลคูลัส

ลิมิตของฟังก์ชัน#1

     เป็นการอธิบายถึงการหาค่าลิมิตของฟังก์ชัน พร้อมตัวอย่างแบบต่างๆ โดยละเอียด

แคลคูลัส

ลิมิตของฟังก์ชัน#2

     เป็นการอธิบายทฤษฎีของลิมิต ซึ่งประกอบไปด้วยนิยามในการหาค่าลิมิตแบบต่างๆ พร้อมทั้งแบบฝึกหัดโดยละเอียด

แคลคูลัส

ลิมิตอนันต์

     เป็นการอธิบายถึงการหาค่าลิมิตเข้าใกล้อินฟินิตี้ทางซ้ายและทางขวา (ลิมิตอนันต์)  พร้อมแบบฝึกหัด 

แคลคูลัส

ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

     เป็นการอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการหาค่าความต่อเนื่องในฟังก์ชันต่างๆ พร้อมแบบฝึกหัดโดยละเอียด

แคลคูลัส

อนุพันธ์#1(Four-Step-Rules)

     เป็นการอธิบายถึงการหาค่าความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง หรือ derivertive หรือ เรามักเรียกติดปากกันว่าดิฟนั่นเอง พร้อมแบบฝึกหัดโดย

แคลคูลัส

อนุพันธ์#2(โดยใช้สูตร)

     จะเป็นการอธิบายถึงการหาค่าอนุพันธ์โดยใช้สูตรต่างๆ โดยอาศัยคุณสมบัติขิงการอนุพันธ์ พร้อมแบบฝึกหัดโดยละเอียด

แคลคูลัส

อนุพันธ์#3(กฏลูกโซ่)

     เป็นการอธิบายถึงการหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปทวินาม พร้อมแบบฝึกหัด

แคลคูลัส

อนุพันธ์#4(อนุพันธ์แฝง-อนุพันธ์อันดับสูง)

     เป็นการอธิบายถึงอนุพันธ์ที่มีตัวแปรมากกว่า 1 ตัวอยู่ทั้งสองข้างของสมการ และการหาอนุพันธ์หลายชั้น ตามลำดับ พร้อมแบบฝึกหัดโดยละเอียด

แคลคูลัส

อนุพันธ์#5(อนุพันธ์ของสมการอิงตัวแปรเสริม)

     เป็นการหาการอนุพันธ์แบบมีตัวแปรมากกว่า 1 ตัว  ซึ่งต้องอาศัยอีกตัวแปรช่วยในการหาคำตอบ พร้อมแบบฝึกหัด

แคลคูลัส

การประยุกต์อนุพันธ์#1(เส้นสัมผัสเส้นโค้งและเส้นตั้งฉาก)

     โดยเป็นการอธิบายเส้นสัมผัสเส้นโค้ง หรือเส้นตั้งฉาก ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร พร้อมทั้งแบบฝึกหัดโดยละเอียด

แคลคูลัส

การประยุกต์อนุพันธ์#2(ความเร็วและความเร่ง)

     ในหัวข้อความเร็วและความเร่ง เราสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง ความเร็ว และความเร่ง โดยอาศัยการอนุพันธ์ พร้อมทั้งแบบฝึกหัดโดยละเอียด

แคลคูลัส

การประยุกต์อนุพันธ์#3(อัตราสัมพัทธ์)

     ในหัวข้ออัตราสัมพัทธ์ ซึ่งเป็นการอธิบายความสัมพันธ์เทียบกับเวลา มักใช้กับการหาปริมาตรต่างๆ พร้อมทั้งแบบฝึกหัดโดยละเอียด

แคลคูลัส

ค่าสูงสุดต่ำสุด

     เป็นการหาค่าคำตอบโดยใช้การอนุพันธ์โดยวิธีการต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงการอธิบายการหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์ ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ พร้อมแบบฝึกหัดโดยละเอียด

แคลคูลัส

อินทิเกรต(จำกัดเขต-ไม่จำกัดเขต)

     เป็นการอธิบายเกี่ยวกับการอินทิเกรต 2 แบบ คือ อินทิเกรตแบบจำกัดเขต และอินทิเกรตแบบไม่จำกัดเขต รวมไปถึงนิยามต่างๆพร้อมแบบฝึกหัดโดยละเอียด 

แคลคูลัส

พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

     เป็นการอธิบายการหาค่าพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้งโดยอาศัยการอินทิเกรต พร้อมทั้งแบบฝึกหัดโดยละเอียด 

แคลคูลัส

อนุพันธ์ฟังก์ชันตรีโกณและอินทิกรัลของฟังก์ชันตรีโกณ

     เป็นการอธิบายการหาค่าคำตอบของฟังก์ชันตรีเกณโดยใช้การอนุพันธ์และการอินทิเกรต ซึ่งอาศัยคุณสมบัติต่างๆ พร้อมทั้งแบบฝึกหัดโดยละเอียดของทั้งสองแบบ

Theorendatutor.com
Skip to toolbar