เวกเตอร์ เวกเตอร์

     เวคเตอร์ เป็นเรื่องที่ว่าการพูดถึงขนาดและทิศทางของสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาี่สามารถนำไปต่อยอดได้กับวิชาอื่นๆ อาทิเช่น วิชาฟิสิกส์ เป็นต้น และเนื้อหาในบทนี้มีความสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้กับด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย

     หัวข้อเนื้อหาในเรื่องเวกเตอร์ ประกอบด้วย ความหมายของเวกเตอร์ การเท่ากันไม่เท่ากันของเวคเตอร์ การบวก การลบเวกเตอร์ เวกเตอร์ศูนย์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ เวกเตอร์ขนานกัน เวกเตอร์หนึ่งหน่วย เวกเตอร์ตำแหน่งจุดใดๆ ผลคูณเชิงสเกลาร์ของเวกเตอร์ เวกเตอร์ 3 มิติ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 3 มิติ และผลคูณเชิงเวกเตอร์โดยใช้เมทริกซ์

คุยกับพี่ได้ทาง

youtube
facebook_round_logo
Line
เวกเตอร์

ความหมายของเวกเตอร์, การเท่ากันไม่เท่ากัน การบวกลบ

    จะพูดถึงความหมายเบื้องต้นของเวกเตอร์ การเท่ากัน หรือไม่เท่ากันของเวกเตอร์ ว่ามีวิธีการดูอย่างไร อีกทั้งยังมีการพูดถึงการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ของเวกเตอร์ในเรื่องของการบวก การลบเวกเตอร์ อีกด้วย

เวกเตอร์

เวกเตอร์ศูนย์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ เวกเตอร์ขนานกัน

    จะพูดถึงเวกเตอร์ศูนย์ ว่ามีนิยามความหมายอย่างไร การคูณเวกเตอร์ด้วยปริมาณสเกลาร์ และเวกเตอร์ที่ขนานกัน ว่าต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

เวกเตอร์

เวกเตอร์หนึ่งหน่วย เวกเตอร์ตำแหน่งจุดใดๆ

    จะพูดถึงเวกเตอร์หนึ่งหน่วย ซึ่งในที่นี้มีความสำคัญในการนำไปต่อยอดในการหาเวกเตอร์ขนาดอื่นๆ ต่อไปได้ 

เวกเตอร์

ผลคูณเชิงสเกลาร์ของเวกเตอร์(Dot Product)

    จะพูดถึงการคูณเวกเตอร์ 2 เวกเตอร์ในรูปแบบของ Dot Product ซึ่งจะมีการคูณแต่ปริมาณไม่มีขนาดมาเกี่ยวข้อง

เวกเตอร์

เวกเตอร์ 3 มิติ, การคูณเชิงสเกลาร์ 3 มิติ

    จะพูดถึงเวกเตอร์ 3 มิติ และการคูณเชิงสเกลาร์แบบ 3 มิติ ว่ามีเทคนิควิธีการอย่างไร

เวกเตอร์

ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 3 มิติ, ผลคูณเชิงเวกเตอร์โดยใช้เมทริกซ์

    จะพูดถึงผลคูณเชิงเวกเตอร์ 3 มิติ โดยเป็นการคูณเวกเตอร์โดยคำนึงถึงขนาดและทิศทางด้วย อีกทั้งยังมีการพูดถึงผลคูณเชิงเวกเตอร์โดยใช้ระบบเมทริกซ์ เข้ามาช่วย ว่ามีวิธีการหาคำตอบแตกต่างกันอย่างไร

Theorendatutor.com
Skip to toolbar