สถิติ สถิติ

     สถิติ ม.5 ม.6 ขึ้นอยู่กับโรงเรียนแต่ละโรงเรียนว่าจะแบ่งเรื่องการเรียนมั้ย บางโรงเรียนจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือเรียน 3 ระดับชั้น แต่บางโรงเรียนก็เอามาเรียนรวมกันเลย ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ และข้อสอบสอบเข้าออกเยอะมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพราะสามารถประยุกต์โจทย์ได้มากเลยทีเดียว

     หัวข้อเนื้อหาในเรื่องสถิติที่น้องจะได้เรียนกัน จะแบ่งออกเป็น เรื่อง ความหมายของสถิติ การแจกแจงความถี่(พิสัย อันตรภาคชั้น) การวัดค่ากลางของข้อมูล(ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม) การวัดตำแหน่งของข้อมูล การวัดการกระจายของข้อมูล ค่ามาตรฐาน และความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล เป็นต้น

คุยกับพี่ได้ทาง

youtube
facebook_round_logo
Line
สถิติ

ความหมายของสถิติ

     เป็นการอธิบายเกี่ยวกับความหมายข้อมูลเชิงสถิติ รวมไปถึงขั้นตอนต่างๆทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความของข้อมูล และนอกจากนี้ยังอธิบายแหล่งข้อมูล การจำแนก 4 ลักษณะ กล่าวคือ จำแนกตามคุณภาพ ตามปริมาน ตามกาลเวลา ตามภุมิศาสตร์

สถิติ

ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล#1

     เป็นการอธิบายถึงรูปแบบต่างๆผ่านกราฟ ว่ามีแนวโน้มเป็นไปตามฟังก์ชันใดในสมการเรขาคณิต โดยมีเขียนเป็นสมการปกติ รวมไปถึงการอธิบายเกี่ยวกับอนุกรมเวลาซึ่งเป็นการประมานค่า

สถิติ

การแจกแจงปกติ และค่ามาตรฐาน

    จะพูดถึงพื้นฐานของเรื่องเซต ความหมายของเซต คืออะไร สัญลักษณ์ของเซต เป็นอย่างไร และเซตว่าง คืออะไร และข้อควรระวังในเรื่องนี้

สถิติ

การวัดการกระจายของข้อมูล

     เป็นการอธิบายถึงสูตรต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน และความแปรปรวนรวม อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทอีกด้วย

สถิติ

การวัดตำแหน่งของข้อมูล

     เป็นการอธิบายถึง การหาค่าควอไทล์ เดไซล์ และ เปอร์เซนไทล์ ทั้งแบบแจกแจงความถี่และไม่แจกแจงความถี่ รวมไปถึงแบบฝึกหัดของการวัดตำแหน่งของข้อมูล

สถิติ

การวัดค่าการกลางของข้อมูล#2

     ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการหาร่าเฉลี่ยเลขคณิต การหาค่ามัธยฐาน และการหาฐานนิยม ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการหาแบบแจกแจงความถี่และไม่แจกแจงความถี่ และแบบฝึกหัด

สถิติ

การวัดค่าการกลางของข้อมูล#1

     ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการหาร่าเฉลี่ยเลขคณิต การหาค่ามัธยฐาน และการหาฐานนิยม ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการหาแบบแจกแจงความถี่และไม่แจกแจงความถี่ และแบบฝึกหัด

สถิติ

การแจกแจงความถี่#2

     เป็นการอธิบายถึง การแจกแจงตามข้อมูล หรือตามอันตรภาคชั้น การหาพิสัย และเขียนตารางแจกแจงความถี่ การหาขอบบน ขอบล่างของข้อมูล การแจกแจงความถี่สะสม การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์ พร้อมเฉลยและการหาคำตอบ

สถิติ

การแจกแจงความถี่#1

     เป็นการอธิบายถึง การแจกแจงตามข้อมูล หรือตามอันตรภาคชั้น การหาพิสัย และเขียนตารางแจกแจงความถี่ การหาขอบบน ขอบล่างของข้อมูล การแจกแจงความถี่สะสม การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์ 

สถิติ

ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล#2

     เป็นการอธิบายถึงรูปแบบต่างๆผ่านกราฟ ว่ามีแนวโน้มเป็นไปตามฟังก์ชันใดในสมการเรขาคณิต โดยมีเขียนเป็นสมการปกติ รวมไปถึงการอธิบายเกี่ยวกับอนุกรมเวลาซึ่งเป็นการประมานค่า พร้อมทั้งแบบฝึกหัดที่แสดงการใช้สูตรต่างๆ อย่างละเอียด

Theorendatutor.com
Skip to toolbar