จำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อน

     จำนวนเชิงซ้อน เป็นเรื่องที่เกิดมาจากการที่เราไม่สามารถหาค่าคำตอบของสมการได้ด้วยจำนวนจริง เราจึงมีการนิยามจำนวนหนึ่งซึ่งก็คือจำนวนเชิงซ้อนมาใช้ในการหาคำตอบของสมการเหล่านั้นได้

     หัวข้อเรื่องจำนวนเชิงซ้อน ประกอบด้วย จำนวนจินตภาพ การหาค่า i นิยามของจำนวนเชิงซ้อน การเท่ากัน การบวก ลบจำนวนเชิงซ้อน การคูณจำนวนเชิงซ้อน การอินเวอร์ส การสังยุค การหารจำนวนเชิงซ้อน ค่าสัมบูรณ์ การหาคำตอบของสมการในระบบจำนวนเชิงซ้อน กราฟ การเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปพิกัดเชิงขั้ว การคูณการหารในระบบเชิงขั้ว การหาค่า z การหารากที่ n

คุยกับพี่ได้ทาง

youtube
facebook_round_logo
Line
จำนวนเชิงซ้อน

จำนวนจินตภาพ, การหาค่า i, ตัวอย่าง

    จะพูดถึงที่มาของจำนวนเชิงซ้อน การหาค่า i ต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการเรียนในเรื่องจำนวนเชิงซ้อน

จำนวนเชิงซ้อน

นิยามของจำนวนเชิงซ้อน การเท่ากัน

    จะพูดถึงนิยามของจำนวนเชิงซ้อน การเท่ากันของจำนวนเชิงซ้อน ว่ามีวิธีการหาค่าคำตอบอย่างไร

จำนวนเชิงซ้อน

การบวก ลบจำนวนเชิงซ้อน, การคูณจำนวนเชิงซ้อน

    จะพูดถึงการบวก การลบจำนวนเชิงซ้อน การคูณจำนวนเชิงซ้อน ซึ่งจะมีวิธีการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างจากการบวกลบหรือคูณในจำนวนจริง

จำนวนเชิงซ้อน

การอินเวอร์ส, การสังยุค, การหารของจำนวนเชิงซ้อน

    จะพูดถึงการอินเวอร์ส การสังยุค การหารของจำนวนเชิงซ้อน ซึ่งมีเทคนิคในการหาคำตอบที่แตกต่างกัน

จำนวนเชิงซ้อน

ค่าสัมบูรณ์, การหาคำตอบของสมการในระบบจำนวนเชิงซ้อน

    จะพูดถึงค่าสัมบูรณ์ การหาคำตอบของสมการในระบบจำนวนเชิงซ้อน โดยจะมีวิธีการหาค่าคำตอบโดยอาศัยความสัมพันธ์ต่างๆ

จำนวนเชิงซ้อน

กราฟ, การเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปพิกัดเชิงขั้ว

    จะพูดถึงในเรื่องของกราฟของจำนวนเชิงซ้อน และการเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปพิกัดเชิงขั้ว โดยมีความสัมพันธ์ต่างๆ ที่ใช้ในการหาคำตอบแตกต่างกัน

จำนวนเชิงซ้อน

การคูณหารในระบบพิกัดเชิงขั้ว, การหาค่าz, การหารากที่ n

    จะพูดถึงการคูณการหารในระบบพิกัดเชิงขั้ว การหาค่า z และการหารากที่ n ซึ่งมีความซับซ้อนในการหาคำตอบอยู่ระดับหนึ่ง จึงต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่องก่อนๆ พอสมควร

Theorendatutor.com
Skip to toolbar